“Affectionate Guidance”

Sriyukta Vishakha dd reads “Affectionate Guidance” by His Divine Grace Sri Srila Bhakti Sundar Govinda-dev Goswami Maharaj, and speaks affectionate Hari Katha, amongst the devotees at Sri Chaitanya Sarasvat Math, on 29.01.2020 at the Bhakti Yoga Institute. Read more… Author: Bhakti Connect