“Affectionate Guidance”


Sriyukta Vishakha dd reads “Affectionate Guidance” by His Divine Grace Sri Srila Bhakti Sundar Govinda-dev Goswami Maharaj, and speaks affectionate Hari Katha, amongst the devotees at Sri Chaitanya Sarasvat Math, on 29.01.2020 at the Bhakti Yoga Institute.

Read more…

Author: Bhakti Connect